Prezantimet

Prezantimet

Mirëseardhja dhe hyrja

Fjalë hyrëse

Fjalë hyrëse

Fjalë hyrëse

Fjalë hyrëse

Fjalë hyrëse

Fjalë hyrëse

Fjalë hyrëse

Folësit kryesorë

Dita 1: Sesioni 1: Hyrje lidhur me situatën e SKJ-ve në Evropë dhe Ballkan Perëndimor (Hulumtime)

Kosova: Rezultatet e STEPS

Dita 1: Sesioni 2: Prezantime mbi politikat/strategjitë

Dita 1: Sesioni 3: Qasjet me pacientin në qendër

Rezultatet e Studimit të Gjithëpërfshirjes Sociale të projekteve AQH dhe IHS

Dita 1: Sesioni 4: Edukimi shëndetësor dhe promovimi shëndetësor

Day 2: Mirëseardhja dhe folësit kryesorë

Dita 2: Sesioni 1: Prezantime mbi arritjet rajonale në trajtimin e SKJ-ve

Dita 2: Sesioni 2: Sëmundjet respiratore

Dita 2: Sesioni 3: Hipertensioni

Çfarë janë të rejat e Shoqatës Evropiane të Hipertensionit 2023. Udhërrëfyesit për Hipertensionin Arterial

Dita 2: Sesioni 4: Diabeti

Diabeti dhe risitë në trajtim

Day 2: Sesioni 5 Sëmundjet malinje

Parandalimi i kancerit të gjirit dhe kancerit të qafës së mitrës në KPSH dhe më tej

Raportimi/Prevalenca e sëmundjeve malinje në Kosovë: Regjistri i Kancerit

Dita 2: Sesioni 6: Aspekti gjinor në ofrimin e shërbimeve

Dita 2: Sesioni 7: IT dhe zgjidhjet dixhitale për ofrimin e shërbimeve shëndetësore

Shqip

Subscribe for the updates!