Pre Symposium Workshops

Punëtoritë para-simpoziumit

Për të përmbushur Simpoziumin Ndërkombëtar mbi Sëmundjet Jo-Komunikuese (NCDs), kemi organizuar një seri punëtorish para-simpoziumi. Kjo seri dinamike punëtorish është e dizajnuar për të siguruar një platformë tërheqëse për diskutime të thella, ndërtim të aftësive, dhe shkëmbim të njohurive, me qëllim për të përmirësuar më tej kuptimin dhe qasjen inovative në adresimin e NCD-ve.

22 – 23 Shtator 2023
Përmirësimi i raportimit të shëndetit në media

Objektivi kryesor i punëtorisë është të ndërtojë ura më të forta me median për qëllime të informacionit të saktë dhe arsimit publik, të rrisë ndërgjegjësimin për tema të lidhura me shëndetin, të kundërvihet shpërndarja e informacionit të gabuar, të inkurajohen lidhjet e përmirësuara mes sektorit të shëndetit dhe median, të theksohen iniciativat kritike dhe të përhapet një kulturë e transparencës në raportimin e shëndetit. Është e dizajnuar për gazetarë, redaktorë, specialistë të mediave sociale, influencerë, shoqërinë civile dhe profesionistë të shëndetit.

25 – 26 Shtator 2023
Kujdesi Etik dhe i Cilësisë së Lartë për të Gjithë

The goal of this workshop is to emphasize the significance of understanding and advocating for patient rights to foster a patient-centric healthcare environment. Participants will explore patient rights, encompassing legal and ethical dimensions so they are equipped with more information on patient rights advocacy, and thus contribute to a healthcare system that besides medical care also upholds the dignity and well-being of each individual. It is designed for civil society, legal professionals, and healthcare professionals.

25 – 26 Shtator 2023
Spitalet Promovuese të Shëndetit

Qëllimi i kësaj punëtorie është të avancojë kuptimin dhe zbatimin e spitaleve për promovimin e shëndetit brenda strukturave tona shëndetësore; si të përshtatim praktikat më të mira evropiane dhe kuadrin standard dhe aktivitete të integruara për promovimin e shëndetit brenda ambientit të spitalit. Në kontekstin e Kosovës, punëtoria gjithashtu do të ketë një fokus të veçantë në sëmundjet jo-komunikuese. Është e dizajnuar për profesionistët e shëndetit në spital dhe stafin e Ministrisë së Shëndetësisë.

Shqip

Subscribe for the updates!