Punëtoritë para-simpoziumit

Punëtoritë para-simpoziumit

Për të plotësuar Simpoziumin Ndërkombëtar për Sëmundjet Kronike Jo-Ngjitëse (SKJ), kemi organizuar një sërë të punëtorive para simpoziumit. Kjo seri dinamike e punëtorive është planifikuar të ofroj një platformë tërheqëse për diskutime më të thella, ngritjen e aftësive dhe shkëmbimin e njohurive, që synojnë të përmirësojnë më tej të kuptuarit dhe qasjen inovative për trajtimin e SKJ.

22 – 23 shtator 2023
Përmirësimi i raportimit shëndetësor në media

Objektivi kryesor i punëtorisë është të ndërtojë ura më të forta me mediat për qëllim të informimit të saktë dhe edukimit të publikut, rritjes së ndërgjegjësimit për temat që lidhen me shëndetin, kundërshtimit të shpërndarjes së informatave të gabuar, inkurajimin e përmirësimit të lidhjeve mes sektorit shëndetësor dhe medias, nxjerrjes në pah të iniciativa e rëndësishme dhe nxitjes së një kulture transparence në raportimin shëndetësor. Punëtoria është dizajnuar për gazetarë, redaktorë, specialistë të mediave sociale, influencerë, shoqëri civile dhe profesionistë të kujdesit shëndetësor.

25 – 26 shtator 2023
Përkujdes etik dhe me cilësi të lartë për të gjithë

Qëllimi i kësaj punëtorie është të theksoj rëndësinë e të kuptuarit dhe avokimit për të drejtat e pacientëve për të nxitur një mjedis të kujdesit shëndetësor me pacientin në qendër. Pjesëmarrësit do të eksplorojnë të drejtat e pacientit, duke përfshirë dimensionet ligjore dhe etike në mënyrë që të pajisen me më shumë informata për avokimin për të drejtat e pacientit dhe në këtë mënyrë të kontribuojnë në një sistem të kujdesit shëndetësor që përveç kujdesit mjekësor mbron edhe dinjitetin dhe mirëqenien e çdo individi. Punëtoria është dizajnuar për shoqërinë civile, profesionistët ligjorë dhe profesionistët e kujdesit shëndetësor.

25 – 26 shtator 2023
Spitalet Promovuese të Shëndetit

Qëllimi i kësaj punëtorie është të përmirësojë të kuptuarit dhe zbatimin e spitaleve që promovojnë shëndetin brenda strukturave tona të kujdesit shëndetësor; si të përshtaten praktikat më të mira evropiane, korniza standarde dhe aktivitetet e integruara të promovimit të shëndetit brenda mjedisit spitalor. Në kontekstin e Kosovës, punëtoria do të ketë një fokus të veçantë edhe në SKJ. Punëtoria është dizajnuar për profesionistët e kujdesit shëndetësor spitalor dhe stafin e MSh.

Shqip

Subscribe for the updates!